stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 185/21.10.1997
privind probareaPlanului Urbanistic Zonal " CALEA TORONTALULUI VEST INEL IV "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0979990/09.09.1997 al Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata;
In conformitate cu prevederile art.20 lit.(c) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Seaproba Planul Urbanistic Zonal pentru "Calea Torontalului vest Inel IV
de circulatie" pentru construirea de locuinte cu regim de inaltime parter si
parter si etaj partial, pe un teren evidentiat in C.F. nr.104122 si nr.104121
Timisoara, cu nr.top. 23302/4/1; 23303/4/1; 23303/4/3; 23302/4/2 avand o
suprafata totala de 1,507 ha. Zona propusa de dotari cat si frontul stradal la
inelul IV de circulatie se va adapta cerintelor legate de materializarea
acestei circulatii majore a orasului, intro etapa ulterioara.
Art.2: Planul Urbanistic Zonal "Calea Torontalului vest Inel IV de
circulatie" se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului
Timisoara.

Art.3:In vederea autorizarii constructiilor propuse, beneficiarii vor obtine
avizele legate de scoaterea din circuitul agricol si cele de echipare edilitara.

Art.4:Cu aducereala indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.5: Prezenta
hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C. "IPROTIM" S.A.;
S.C. "RIPS" S.R.L.;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
ROTARU STELIAN
Contrasemneaza