stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 397/25.10.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidențială și funcțiuni complementare"strada Mureș, nr. 144, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005-004884/14.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere HotărâreaConsiliului Local nr. 157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Lidia - Muzicescu - Martirilor - Urseni";
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) și (k) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidențială și funcțiuni complementare"strada Mureș, nr. 144, Timișoara, conform Proiectului nr. 06/2005, întocmit de S.C. "Arhitect Trâmbițaș" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat, în suprafață de 9036 mp. și este înscris în C.F. nr. 71817 cu nr. cadastral 14346, fiind proprietatea d-nului Muntean Laurențiu și soției Muntean Margareta.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidențială și funcțiuni complementare" și a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.
Drumul prevăzut prin prezenta documentație va deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va face după ce drumul prevăzut va fi domeniu public, conform declarației notariale autentificate sub nr. 3631 din 15.09.2005.

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidențială și funcțiuni complementare"strada Mureș, nr. 144, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- S.C. "Arhitect Trâmbițaș" S.R.L.
- Muntean Laurențiu și soției Muntean Margareta;
- Biroului Relații Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI