stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 325/26.07.2005
privind aprobarea "Studiului privind dezvoltarea spațială în Aglomerarea Urbană Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 12432/08.07.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism,ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (k), (l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
HOTARASTE

Art.1:Se aprobă "Studiul privind dezvoltarea spațială în Aglomerarea Urbană Timișoara", elaborat de Direcția Urbanism și Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipului Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Etapele privind desfășurarea studiului se vor finaliza în anul 2010.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI