stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 403/25.10.2005
privind aprobarea valorii devizului general pentru lucrarea "AMENAJARE STRADA HOREA CREANGĂ"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 16830/ 29.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 46/24.02.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Horea Creangă";
În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată de Legea nr.108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f) și ( l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții: "Amenajare strada Horea Creangă" de la valoarea 361.799,20 RON (87.538,0 euro) la valoarea 732.513,48 RON reprezentând 206.771 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI