stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 381/30.10.2007
privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata în sistem centralizat pentru perioada noiembrie - decembrie 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-23234/19.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ;i Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.543/28.11.2006 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.319/25.07.2006 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.385/2005 - privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de către S.C. COLTERM S.A. populației în sistem centralizat, subvențiilor și a ajutoarelor acordate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/2006;
În temeiul art.13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/30.08.2006 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, modificată prin OUG nr.107/13.12.2006;
În temeiul prevederilor Hotarârii de Guvern nr.1350/04.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de de aplicare a prevederilor OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finațele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (b) si (d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;HOTARASTE

Art.1: Pentru perioada sezonului rece, noiembrie - decembrie 2007, se menține valoarea ajutorului social suplimentar acordat din bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local nr.543/2006.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcția Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Directia Asistenta Sociala Comunitara si S.C. COLTERM S.A.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Directiei Urbanism;
- Biroului Control Intern și Managementul ;
- Directiei Asistenta Sociala Comunitara;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI