stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 356/27.09.2005
privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Programului Phare 2004-2006 cu proiectul "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului" și aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.197/ 21.12.2004 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Programului Phare 2004-2006 cu Proiectul intitulat "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.196/ 21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului";
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 762/ 913 din 2005 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conținutul și modul de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(1) și alin (2) lit. c, d, f, m, x și y din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Programului Phare 2004-2006 Coeziune Economică și Socială, secțiunea "Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de turism sau a celei istorico-culturale, prevederea de legături de transport la astfel de facilități", cu proiectul intitulat "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului".

Art.2 : Se aprobă Studiul de fezabilitate "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului" - varianta actualizată, cu valoarea de 15.288.649 RON, reprezentând 3.728.666 EURO, conform proiectului nr. 440/080/2004, întocmit de S.C. "HYDRO-EXPERT" S.A., cu principalii indicatori tehnici prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Se aprobă asigurarea din bugetul local a contribuției financiare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara aferentă costurilor eligibile din cadrul proiectului în sumă de 296.668 EURO, asigurarea din bugetul local a costurilor neeligibile ale proiectului în sumă de 239.537 EURO și a oricăror alte costuri suplimentare ce pot interveni pe parcursul implementării proiectului.

Art.4 : Se aprobă asigurarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara din bugetul local a costurilor de operare și întreținere aferente investiției.

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI