stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 17/30.01.2018
privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 966/16.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 966/16.01.2018, întocmit de către Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 966/16.01.2018;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 966/16.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 212/08.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara ca membru activ al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici;
Având în vedere scrisoarea de informare a Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici privind taxa anuală de membru al asociației pe anul 2018, înregistrată cu nr. CDE2018-37/15.01.2018;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit (e), alin. 4 litera (a) și alin. 7 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achitarea taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018.

Art. 2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2406 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 și sumele pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană ;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI