stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 109/20.03.2018
privind inchirierea prin atribuire directa a spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara str. Joszef Preyer nr. 9, pe o perioada de 3 ani catre ASOCIATIA IMPOTRIVA CANCERULUI TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea Proiectului de hotarare, cu numarul SC2017-8558/19.02.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 8558/ 19.02.2018 , al Biroului Spatii cu alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2017 - 8558/19.02.2018;
Avand in vedere cererea cu numarul SC2017-8558/06.04.2017 a Asociatiei Impotriva Cancerului Timisoara, prin care aceasta a solicitat atribuirea spatiului situat in Timisoara, str. Joszef Preyer nr. 9;
Avand in vedere extrasul Procesului Verbal al sedintei din 15.02.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014 , HCLMT nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016, HCLMT nr. 21/07.07.2016 si HCLMT nr. 250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererea de atribuire a spatiului situat in Timisoara, str. J. Preyer nr. 9, pe o perioada de 3 ani catre Asociatia Impotriva Cancerului Timisoara pentru desfasurarea activitatilor specifice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inchirierea prin atribuire directa a spatiului cu alta destinatie in suprafata de 108,97 m.p, inscris in CF 423780-C1-U3 , nr. top 16805/IV , in proprietatea Statului Roman, situat in Timisoara str. Joszef Preyer nr. 9, pe o perioada de 3 ani catre Asociatia Impotriva Cancerului Timisoara, la un tarif de inchiriere de 1 euro/luna/m.p, cu posibilitatea de prelungire a contractului de inchiriere prin act aditional.

Art. 2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari , se incredinteaza Biroului Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Scoli Spitale ;
- Biroului Sport Cultura ;
- Directiei Comunicare -Relationare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii ;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI