stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 386/25.10.2005
privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile și canalizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 016640/27.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere adresa nr.RE2005-0000473 /21.09.2005, a Regiei Autonome Apă și Canal AQUATIM;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat,servicii publice si comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Acordul de Împrumut B.E.R.D. nr. 282/1995 ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 15/1995, aprobată prin Legea nr.121/1995;
În baza prevederilor Contractului de Împrumut nr. 14.837/10.12.2003 încheiat între Regia Autonomă Apă și Canal Aquatim Timișoara și B.E.R.D.;
În baza Avizului nr. 3634/16.09.2005 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciille Publice de Gospodărie Comunală;
În conformitate cu prevederile art.32 lit.(e) din Ordonanța Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Legea 634/2002;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 99/ 27.05.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Timișoara , Anexa II- Procedura de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare ;
În baza Hotărârii nr. 85/20.12.2004 a Consiliului de Administrație al R.A. Apă și Canal AQUATIM Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei și a canalizării începând cu data de 1 noiembrie 2005 astfel:

Preț/tarif pt.Populație Preț/tarif pt.rest consumatori

Lei/mc (cu T.V.A.) RON Lei/mc (fara T.V.A.) RON
Existent Majorat Existent Majorat

Apă potabilă 1,40 1,49 1,18 1,25
Canal 0,66 0,70 0,56 0,59

Tarifele serviciilor de apă și canal pentru populație sunt conforme prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.15 / 25.01.2005 - privind ajustarea tarifului la apă și canalizare.

Art.3 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Regiei Autonome de Apă și Canal AQUATIM Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI