stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 295/28.06.2005
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator al manifestării sportive "Turneul marilor maeștri - Timișoara", organizată de Asociația județeană de Șah Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 020998 / 14.06.2005 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/ 2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere art. 38, lit (d) și (p) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprob participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator al manifestării "Turneul marilor maeștri" care se va desfășura în perioada 1-15 august 2005, la Timișoara.

Art.2: Se aprob alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02. "Cultură, religie și acțiuni sportive" (59.02.50 "Alte acțiuni culturale")., pentru manifestarea prevzut la art.1.
Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestri se vor realiza numai pe baz de acte doveditoare, conform legii.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economic si Biroul Relații Publice din cadrul Primriei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Asociației județene de șah - Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI