stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 355/27.09.2005
privind alocarea sumei de 35.000 RON în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara la organizarea unui eveniment dedicat Municipiului Timișoara, la Bruxelles, în sediul Parlamentului European


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 15898/15.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004,cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu dispozițiile art.38 al.(2) lit. (d) și (p) din Legea nr.215/200 - privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul prevederilor art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la organizarea unui eveniment dedicat Municipiului Timișoara, la Bruxelles, în sediul Parlamentului European.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 35.000 RON din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea unui eveniment dedicat Municipiului Timișoara, la Bruxelles, în sediul Parlamentului European.
Justificarea și decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Dezvoltare și Integrare Europeană;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI