stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 139/27.04.2020
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 9300/27.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 9300/27.04.2020 - al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 9300/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 și 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 și art. 23 alin. 1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) și (3) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr. 2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr. 3 - Program Dezvoltare 2020 - investitii și se validează Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 513 din data 13.04.2020 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 138/31.03.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Economice;
- Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciul Școli Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI