stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 155/30.04.2020
Privind aprobarea cererii de finanțare "Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara", cod SMIS 122504, și a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC 2020- 8790/14.04.2020, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC 2020- 8790/14.04.2020 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Direcției Economice nr. SC2020- 8790/15.04.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 8790/14.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Luând în considerare solicitarea de clarificări nr. 4 de la ADR Vest, înregistrată cu nr. CDD2020-361/10.04.2020;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 124/31.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Construire sală sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara";
In conformitate cu prevederile H.G. nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile si completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și (3) și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul "Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara", cod SMIS 122504, depusă în cadrul POR 2014-2020, apelul "POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului" cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/720/30.05.2018, cod SMIS 122504.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara", cod SMIS 122504 în cuantum de 9.050.302,93 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 9.050.302,93 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 181.006,07 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului "Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara", cod SMIS 122504.

Art. 4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Dezvoltare;
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI