stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 303/26.07.2005
privind prelungirea Contractului individual de muncă al domnului ILIE VLAICU - director general al Regiei Autonome Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -12791/ 15.07.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și a Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2001 - privind întărirea disciplinei economico- financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;
În baza Contractului individual de muncă nr. 7 din data de 07.08.2001 încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 217/03.08.2001- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanță și numirea directorului general al Regiei Autonome de Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (i) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului individual de muncă al domnului Ing. VLAICU ILIE - director general al Regiei Autonome Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara, până la data de 01.11.2005, pentru asigurarea timpului necesar analizării criteriilor de performanță aprobate.

Art.2: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, domnul Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU să semneze Actul adițional la Contractul Individual de Muncă nr. 7 din data de 07.08.2001.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Regia Autonomă Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Relații Publice;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Regiei Autonome "AQUATIM" Timișoara;
- Domnului Ing. Vlaicu Ilie;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI