stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 373/30.10.2007
privind aprobarea realizării lucrării de extindere la iluminatul public pe străzile Aida și Traviata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007-21163 din 24.09.2007 al Primarului Municipiului Timișoara,domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecțe socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere contractul de concesionare nr. SC 2005-18128 din 21.10.2005 încheiat cu S.C. Luxten Lighting Company S.A. în Zona de Sud față de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare și întreținere.
Având în vedere prevederile Legii nr.13/2007 privind energia electrica si art.8 alin.(1),cap. II, din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit. b) și c) și alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea lucrării "Extindere instalație iluminat public pe străzile Aida și Traviata" în cadrul contractului de concesionare a Serviciului de Iluminat Public: SC 2005-18128 din 21.10.2005 cu S.C. Luxten Lighting Company S.A. în Zona de Sud față de Canalul Bega.

Art.2: Caracteristicile principale și indicatorii tehnico economici ai lucrării prevăzute în art.1, sunt cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Finantarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăși valoarea prevăzută în contractul de concesionare.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Edilitară din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica :
-Instituției Prefectului - Judetul Timis;
-Directiei Economice;
-Directiei Edilitare;
-Directiei Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI