stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 404/30.10.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman în vederea organizării retrospectivei cu filme participante la festivalul "Kinofest" în perioada 15.11-17.11.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 022500/ 11.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială,turism, ecologie, sport și culte din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) și (d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timișoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 și Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman cu sediul în Timișoara, str. Maslinului nr.9 în vederea organizării retrospectivei de filme participante la festivalul "Kinofest", în perioada 15 - 17.11.2007, în următoarele condiții:
1. Municipiul Timișoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării unei retrospective cu filme participante la festivalul Kinofest cu suma de 4.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".
2. Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului ;
- să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale.
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. În acest sens, Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman va pune la dispoziția Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării retrospectivei de filme participante la festivalul "Kinofest", în perioada 15 - 17.11.2007de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să semneze, în numele și pentru Municipiul Timișoara, contractul de asociere prevăzut la art.1

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI