stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 152/30.04.2020
Privind aprobarea documentației cu titlul "Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara aferent anului 2019 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referetul de aprobare nr. SC2020 - 7665/26.03.2020 privind Oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7665/26.03.2020 al Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Direcției Economice nr. SC2020-7665/26.03.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 7665/31.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-7665/26.03.2020;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A., nr. 5705/23.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2020-000619 din 24.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr.239/2009 ;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) și prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentația cu titlul "Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara aferent anului 2019 ", elaborată de INCDE ICEMENERG București, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI