stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 370/28.09.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hala productie si birouri" - str. Siemens nr. 1, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-023559/15.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 08/PV-09.09.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) și alin. (5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire hala productie si birouri" - str. Siemens nr. 1, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. Continental Automotive Romania S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 177/2010, realizat de S.C. MG Building Design S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+4E+Ep, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-001434/09.09.2010, procentul de ocupare al terenului POT max de 70%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.4, spații verzi conform cu legislatia in vigoare.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire hala productie si birouri" - str. Siemens nr. 1, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat în suprafață totala de 72539 mp este înscris în CF nr. 405041 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 110631), nr. Top Cc 1549/4/2-1549/4/3/1 reprezentând curti constructii în str. Siemens nr. 1, fiind proprietatea S.C. Continental Automotive Romania S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire hala productie si birouri" - str. Siemens nr. 1, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Tehnice;
-Institutia Arhitectului Sef;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului S.C. Continental Automotive Romania S.R.L.;
-Proiectantului S.C. MG Building Design S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI