stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 270/28.06.2005
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 5861/10.05.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere memoriul beneficiarilor Legii nr. 341/1998 dl. Bindariu Ioan Gheorghe si dl. Bindariu Ioan inregistrat la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2005 - 5861/30.03.2005;
Avand in vedere adresa beneficiarului Legii nr. 341/1998 dl. Bindariu Ioan Gheorghe inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72005 - 2540/04.05.2005;
Avand in vedere procesul verbal al sedintei Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 34/1998 din data de 14.04.2005;
In baza art. 5 lit. c din Legea nr. 341/12 .07.2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 3 inscris in C.F. ind. 127498 Timisoara , nr. top. 12157/VIII- Spatiul comercial 1 situat la subsol in corpul A compus din 3 camere, coridor si W.C. cu 5,87 % pc corp A, 4,76% pci generale si 48/1017 m.p. teren in folosinta, in proprietatea Statului Roman, cu suprafata utila de 61,00 m.p., catre beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Bindariu Ioan Gheorghe, pe baza de contract de inchiriere pe o perioada de 5 ani cu destinatia de spatiu comercial.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- dl. Bindariu Ioan Gheorghe
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI