stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 31/31.01.2020
privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 inscris in CF nr. 404575 Timisoara, situat in Timisoara, str. Leonard nr. 13, de la suprafata de 6069 mp. la suprafata de 5574 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotarare nr. UR 2019 - 012477/05.12.2019 , al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. UR 2019 - 012477/05.12.2019, al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. UR 2019 - 012477/17.01.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR 2019 - 012477/05.12.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) si alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea suprafetei imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 inscris in CF nr. 404575 Timisoara, situat in Timisoara, str. Leonard nr. 13, de la suprafata de 6069 mp. la suprafata de 5574 mp. conform documentatiei intocmite de SC BLACK LIGHT SRL, Proiect nr. 2895-G/2019, receptionata la O.C.P.I. Timis cu Procesul Verbal de Receptie nr. 3241/2019, care fac parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 si Anexa 2.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI