stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 238/20.12.2016
privind adresa imobilului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/28.09.2010, Caminului pentru Persoane Varstnice Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-25327/05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere solicitarea nr. SC2016-25327/17.10.2016 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - caminul pentru Persoane Varstnice;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 345/28.09.2010 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Inocentiu Klein nr. 25, 29 catre Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, 543/2014, 91/01.03.2016 si 21/07.07.2016, din data de 29.11.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Începând cu data prezentei hotărâri, imobilul atribuit în folosință gratuită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/28.09.2010 Căminului pentru Persoane Vârstnice din Timisoara, este înscris in Cartea Funciara nr. 439879 Timisoara, nr. topo 6439, 6440, 6441, 6442/2 - "teren in suprafata de 1350 mp"., nr. cadastral C1 6439, 6440, 6441, 6442/2 - "camin pentru persoane varstnice", si nr. cadastral C2 6439, 6440, 6441, 6442/2 - "centrala termica", Timișoara, strada Inocențiu Klein nr. 29.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice din Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI