stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 71/28.02.2020
Privind aprobarea constituirii si utilizarii fondului de rezerva bugetara aferent Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 - 5063/27.02.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 5063/27.02.2020 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate al Directiei Economice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si (3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba constituirea fondului de rezerva bugetara in cuantum de 2.000.000 lei.

Art.2: Suma de 2.000.000 lei reprezentand fondul de rezerva bugetara aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta a materialelor sanitare, reactivilor si a materialelor pentru protectia muncii in suma de 2.000.000 lei. Raspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevazut revine Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes, beneficiar al sumei.
Art.3: Alocarea sumei de 2.000.000 lei se va face din disponibilitatile Cap. 54 "Alte servicii publice generale", subcapitol "Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale".

Art.4: Modificarile aprobate vor fi adaptate in Bugetul local de venituri si cheltuieli al Municipiului Timisoara aprobat pentru anul 2020, respectiv in Bugetul general consolidat al Unitatii administrativ teritoriale a Municipiului Timisoara pe anul 2020.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Serviciul Scoli, Spitale si Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Urbanism;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI