stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 332/03.08.2010
privind modificarea Organigramei Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.IF006708/22.07.2010 al Directorului Executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat,servicii publice si comert,regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu art.36 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Organigrama Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cuprinsa in Anexa nr.1, precum si Statul de functii aferent , prezentat in Anexa nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului-Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ROMANIȚA JUMANCA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI