stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 232/20.12.2016
privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225mp la 7915mp, dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp si atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult a suprafetei de 250mp teren catre Centrul Reformat Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-30638 /15.12.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere solicitarile inregistrate cu nr.CT2016-003764/04.07.2016 a firmei SC EFICIENT SA si nr.UR2016-012917/26.08.2016, nr. SC2016-027889/15.11.2016 si nr.UR2016-018504 /13.12.2016 a Centrului Reformat Timisoara;
Avand in vedere Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.134/15.07.1997 - privind atribuirea unui teren in suprafata de 2500 mp., situat in Timisoara, Piata Sarmisegetuza, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara si nr.66/03.08.2012 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.134/15.07.1997 - privind atribuirea unui teren în suprafață de 2500 mp, situat în Timișoara, Piața Sarmisegetuza, în vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată;
În baza prevederilor Ordinului nr.700/2014 al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
În temeiul art.8 din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicata:
În temeiul art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. ( c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 inscris in CF 424732 Timisoara (CF vechi 2) reprezentand Piata Sarmisegetuza de la 8225mp la 7915mp si dezlipire in doua imobile Lot 1 in suprafata de 7665mp si Lot 2 in suprafata de 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA - proiect nr.10542/2016.

Art. 2: Se atribuie in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult, suprafata de 250mp teren - Lot 2 rezultata in urma dezlipirii, Centrului Reformat Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Cladiri Terenuri si Dotari Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru, Directia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si Centrul Reformat Timisoara.
Toate taxele privind documentatia topografica si operarea acesteia in cartea funciara cad in sarcina Centrului Reformat Timisoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timis;
- Centrului Reformat Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI