stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 336/28.09.2010
privind reorganizarea centrelor bugetare existente la nivelul Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 22468/21.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2001 - pentru reglementarea unor probleme financiare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 538/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se preia activitatea financiară a centrelor bugetare existente la nivelul Municipiului Timișoara, respectiv Centrul bugetar Moisil, Centrul bugetar Energetic și Centrul bugetar Grădinițe.
Centrele bugetare menționate se organizează într- un serviciu de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Art.2: Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Timișoara completat va fi aprobat ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.3: Personalul angajat exclusiv în cadrul centrelor bugetare va fi preluat prin transfer odată cu activitatea financiară prin protocol de predare-preluare încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice ;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI