stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 366/30.10.2007
privind reducerea suprafetei inscrise in Cartea Funciara nr. nr. 806 Chisoda, nr. top. 1957/635-637, Teren cu casa in Zeketoare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007 - 2974/15.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, sănătate, protecție socială, ecologie , sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere cererea nr. D82007 - 2974/25.06.2007 a S.C. EFICIENT S.A., autoarea documentatiei pentru inscrierea modificarii suprafetei imobilului din Timisoara, str. Chisodei nr. 5;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba reducerea suprafetei de teren inscrisa in Cartea Funciara nr. 806 Chisoda, nr. top. 1957/635-637, Teren cu casa in Zeketoare, in proprietatea Statului Roman, conform documentatiei intocmita de catre S.C. EFICIENT S.A., de la 827m.p. rezultati prin transformarea celor 230 de stanjeni patrati vienezi inscrisi in cartea funciara, la 770 m.p. conform realitatii din teren.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- S.C. EFICIENT S.A.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI