stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 345/28.09.2010
privind atribuirea imobilului din Timișoara, str. Inocențiu Klein nr.25, 29 către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010-4304/14.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Cererea Direcției de Asistență Socială Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.DP2010-4304/03.05.2010 și cererea nr.DP2010-273/14.01.2010;
Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 20.07.2010 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/2008
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului din Timișoara, str. Inocențiu Klein nr.25, 29, înscris în Cartea Funciară nr.401484 Timișoara, nr.top.6442 "Cămin pentru Persoane Vârstnice Timișoara" și în Cartea Funciară nr.405792 Timișoara, nr.top.6440 "Teren intravilan cu centrală termică" către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara, iar spațiul situat la parterul Căminului, compus din 2 încăperi în suprafață de 26.32 mp., să rămână cu destinația de cabinet medical.

Art.2: Predarea imobilului către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara se va face pe bază de proces verbal de predare-primire.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef ;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnică;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară;
- Căminului Pentru Persoane Vârstnice Timișoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI