stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 72/09.09.2016
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2016-19106/03.08.2016 al Primarului Municipiului Timișoara - Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara nr.5062/22.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timisoara cu numărul CDM2016-433/26.07.2016, prin care aprobă inițierea unui Acord de parteneriat cu Municipiul Timișoara, Direcția de Mediu;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(e) și alin.7, lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.2, lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara, aplicabile activității universitare, respectiv administrației publice locale în domeniul protecției mediului urban, ținând cont de preocupările celor două instituții în privința susținerii și dezvoltării activității educaționale universitare și postuniversitare în domeniul peisagisticii, horticulturii și silviculturii, zootehniei și biotehnologiei, medicinii veterinare, tehnologiei produselor alimentare și a altor domenii de interes comun.

Art.2: Se împuternicește Domnul Nicolae ROBU - Primarul Municipiului Timișoara, să semneze Acordul de parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara, prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI