stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 485/31.10.2006
privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 20446/16.10.2006 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare avizul Comisiei de Circulație a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2006;
Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/30.03.2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/26.03.2002, și a H.C.L. nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timișoara;
In conformitate cu prevederile art. 283, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal;
În conformitate cu art.38 alin.2, lit (c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se restricționează accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone, în zona din municipiul Timișoara identificată potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumită în continuare "zonă restricționată".

Art.2: Restricțiile menționate la art.1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificații și prin indicatoare de orientare. Pe arterele pe care este instituită restricția de tonaj de 3,5 t accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este interzis, cu excepțiile prevăzute la Art. 5.

Art.3: (1) Pe arterele care delimitează zona restricționată, identificate potrivit Anexei nr. 1, se poate circula fără restricții, cu excepția următoarelor artere: Bd. Cetății (de la intersecția cu str. Gheorghe Lazăr până la intersecția cu Calea Bogdăneștilor) - Calea Bogdăneștilor - Calea Circumvalațiunii - Bd. Republicii - Str. Gării - Str. G. Pop de Băsești - Str. I. Preyer - Str. Ion Barac.
(2) Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone care tranzitează municipiul Timișoara vor circula pe arterele de circulație specificate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere de orientare.

Art. 4: Restricționarea circulației autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 t în zona nominalizată la art.1 se face astfel:
a. în intervalul orar 2000 ś 0700 accesul și circulația acestora sunt permise numai pe bază de autorizație;
b. în intervalul orar 0700 ś 2000 accesul și circulația acestora sunt interzise.

Art. 5. (1) Pot circula fără restricții orare pe întreg teritoriul municipiului Timișoara, în baza unor autorizații diferite de cele prevăzute la art. 4, următoarele categorii de autovehicule:
a. cele destinate lucrărilor planificate și a intervențiilor la drumuri, calea de rulare a tramvaielor și la rețele de utilități publice (apă, canal, electrice, gaze, telefoane, termoficare);
b. cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate neregulamentar;
c. cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A, precum și ale agenților economici care fac servicii de expediții și curierat;
d. cele aparținând societăților de salubrizare;
e. cele aparținând societăților și regiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara și cele aparținând societăților cu care Primăria Municipiului Timișoara deține contracte de execuție lucrări;
f. cele aparținând instituțiilor publice, altele decât cele specificate la art.8;
g. cele destinate transportului pâinii și produselor de panificație, produsele necesare fabricării pâinii, precum și cele specializate (cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare;
h. cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, precum și cele care efectuează transporturi agabaritice, în condițiile legii;
i. autolaboratoarele pentru măsurarea calității mediului;
j. cele destinate lucrărilor în construcții, caz în care solicitarea de obținere a autorizației de acces va fi însoțită de autorizația de construire a beneficiarului și de contractul prestator-beneficiar.

Art. 6. (1) Taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor prevăzute la art.4 și art.5 sunt:
Masa totală maximă autorizată a vehiculului [tone] Lei / zi

5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) 50
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) 100
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) 150
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) 200
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) 250
peste 40 t 300
(2) Taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor vor fi indexate anual cu rata inflației.
(3) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă se calculează prin însumarea masei autovehiculului cu masa remorcii.

Art. 7. (1) Pot circula tot anul fără restricții orare pe întreg teritoriul municipiului Timișoara următoarele categorii de autovehicule: cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției civile, poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I și S.P.P, aflate în misiune.
(2) Autovehiculele instituțiilor mai sus-menționate utilizate în activități altele decât cele de intervenție se supun prevederilor art.4 și art.6.

Art. 8. (1) Autorizațiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timișoara prin Biroul Transport și Siguranța Circulației. Acestea, sunt sub formă de ecuson din hârtie - carton, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare și se prezintă la control însoțite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Autorizația nu este transmisibilă.
(2) Modelele autorizațiilor prevăzute în prezenta hotărâre sunt prezentate în Anexa nr.3., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Pentru autovehiculele specificate la art.5 lit. h) - j) pe autorizație va fi specificat traseul obligatoriu de parcurs.
(4) Sumele încasate prin eliberarea autorizațiilor se fac venit la bugetul local al Municipiului Timișoara.
(5) Anual, până la data de 01.12., Primăria Municipiului Timișoara va asigura realizarea ecusoanelor pentru anul următor.

Art. 9. (1) În cazul în care agenții constatatori observă posibilitatea depășirii masei totale maxime autorizate a unui autovehicul, aceștia pot solicita conducătorului auto să supună autovehiculul unei operațiuni de cântărire.
(2) Conducătorul auto este obligat să însoțească agentul constatator la punctul de cântărire și să supună autovehiculul acestei operațiuni.

Art. 10. (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 2.500 RON următoarele fapte:
a. conducerea unui autovehicul în zonele de restricție stabilite prin prezenta hotărâre fără a poseda autorizație de circulație, sau cu autorizație nevalabilă pentru intervalul orar, tonajul, traseul sau categoria respectiva;
b. conducerea unui autovehicul a cărui masă totală cântărită depășește masa totală maximă autorizată;
c. refuzul conducătorului auto de a supune autovehiculul operațiunilor de cântărire solicitate de agenții constatatori.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenții Poliției Rutiere, agenții Poliției Comunitare precum și de către consilierii Biroului Transport și Siguranța Circulației din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat de 3 ori în interval de un an, se aplică complementar deținătorului autovehiculului sau a utilajului sancțiunea pierderii dreptului de a circula cu acesta în zona restricționată.
(4) Prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 cu modificările și completările ulterioare privind regimul juridic al contravențiilor, referitoare la constatarea, aplicarea sancțiunii, plata și încasarea amenzii, precum și la căile de atac, se aplică deopotrivă și contravențiilor stabilite prin prezenta hotărâre.
(5) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de contravenție jumătate din minimul amenzii.

Art. 11. - La data punerii în aplicare a prezentei hotărâri, se revocă Art. 2 si Calculațiile II1 - II6 prevazute in Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.07.2007.

Art. 13. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică si Biroul Transport și Siguranța Circulației din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 14. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară
- Directiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere pentru Cetățeni;
- Biroului Transport și Siguranța Circulației;
- Biroului Relații Publice;
- Poliției Rutiere a Municipiului Timișoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIȘOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI