stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 359/29.09.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centru Judetean Multifunctional" str. Sfantul Ioan nr. 1, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92009-001228/18.09.2009 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 01/PV-08.04.2009, favorabil:
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Centru Judetean Multifunctional", str. Sfantul Ioan nr. 1, având ca beneficiar pe Consiliul Judetean Timis, întocmit conform Proiectului nr. 30U/2007, realizat de Pool Engineering S.P.A., proiectant de specialitate Arh. Barbu Ion, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul maxim de înălțime, conform Avizelor de specialitate (Aviz Consiliului Judetean Timis nr. 72/03.04.2009, Aviz Comisia de Monumente nr. 136/Z/20.05.2008, Aviz Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 126/2009), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2009-000168/19.01.2009 si a Studiului de Circulatie intocmit de S.C. VELTONA S.R.L., realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 80%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 3, spații verzi , conform normativelor in vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centru Judetean Multifunctional", str. Sfantul Ioan nr. 1, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 4836 mp, este înscris în C.F. nr.400137 (provenita din conversia C.F. 137122), având nr. topo 1090, fiind proprietatea Județului Timiș si C.F. nr. 400135 (provenita din conversia C.F. 142170), nr. topo 1089/1/1/1 fiind domeniul privat al Județului Timiș.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului CONSILIUL JUDETEAN TIMIS;
- Proiectantului POOL ENGINEERING S.P.A. si proiectantului de specialitate Arh. Barbu Ion;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI