stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 383/30.10.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAȚIONALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 22770/15.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome, societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. (c) și (d), alin. 6 litera a punctele 9 și 10 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică", conform proiectului nr. AP- 0620, întocmit de S.C. AGHI PROIECT S.R.L., cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanțarea se va face din bugetul local și din alte surse extrabugetare. Valoarea totală(inclusiv TVA) a investiției "Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică" este estimată la 3.338.959,67 lei, reprezentând 924.485 euro.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public pentru Administrare Grădini Zoologice și Botanice.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcția de Mediu;
- Direcția de Drumuri și Transporturi
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serv. Admin. Grădini Zoologice și Botanice;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI