stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 377/30.09.2010
privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnilor consilieri Stoia Traian, Țoancă Radu, Ehegartner Petru, Ciuhandu Ovidiu, Sarafolean Silviu și Szabo Francisc, înregistrată cu nr. SC 2010-22481/21.09.2010;
Având în vedere Referatul nr. SC 2010-22481/28.09.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 315/29.07.2008 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată;
În baza prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 315/2008 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Biroul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI