stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 273/28.06.2005
privind aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție "Amenajare strada Ciocârliei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 10709/13.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică , drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.375/10.12.2002 - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "AMENAJARE STRADA CIOCÂRLIEI";
In conformitate cu prevederile art.38 lit. (d), (f), (l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții :"AMENAJARE STRADA CIOCÂRLIEI" de la valoarea 9.853.665 mii lei (291.813 euro ) la valoarea 15.278.196 mii lei reprezentând 422.873 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara
- Direcției Edilitare
- Direcției Economice
- Direcției Urbanism
- Direcției Patrimoniu
- Serviciului Juridic
- Serviciului Audit Public Intern
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni
- Biroului Relații Publice
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI