stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 59/31.03.1998
privind aprobarea achizitionarii de catre S.C. "HORTICULTURA" S.A. de mijloace fixe (utilaje) si includerea lor ca aport de capital social al actionarului unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere adresa Societatii Comerciale "HORTICULTURA" S.A. Timisoara cu nr.826/23.01.1998;
Avand in vedere referatul nr.SC098826/26.01.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii,prognoze, economie,buget,finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e), (g) si (h) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba achizitionarea in cursul anului 1998de catre S.C.
"HORTICULTURA" S.A. a mijloacelor fixe (utilaje) in valoare totala de
550.000.000 lei conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2: Se aproba majorarea Capitalului Social al Societatii Comerciale
"Horticultura" S.A. Timisoara prin aport de capital, in valoare de 550.000.000
lei, corespunzator utilajelor prevazute in Anexa nr.1, pentru anul 1998.

Art.3:Cu aducerealaindeplinire aprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica, Directia Tehnica, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si
Societatea Comerciala "Horticultura" S.A. Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice; Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Societatii Comerciale "Horticultura" S.A. Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
DIMINESCU NICOLAE
Contrasemneaza