stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 393/25.10.2005
privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Preyer nr.33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.D72005-003224/03.10.2005 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere cererea nr.D72005-003224/10.06.2005, prin care Centrul de Perfecționare, Instruire și Formare a Specialiștilor în Cadastru Agricol "PIFCA" Timișoara, solicită aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.1136/2000, modificat prin Actul adițional nr.2/03.01.2001, pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Preyer nr.33;
Având în vedere procesul verbal din data de 11.07.2005 , al ședinței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin H.C.L.M.T. nr.228/2005;
Având în vedere adresele Serviciului Administare Spații și Terenuri nr.D72005-3224&03.10.2005 și Serviciului Juridic cu nr.D72005-003224/12.10.2005
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.1136/2000 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la parterul imobilului din Timișoara, str. Preyer nr.33, înscris în C.F. nr.8230 Timișoara, nr. top.16610, format din 5 încăperi în suprafață utilă de 50,93 mp., către Centrul de Perfecționare, Instruire și Formare a Specialiștilor în Cadastru Agricol "PIFCA" Timișoara, pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de sediu asociație.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Centrului de Perfecționare, Instruire și Formare a Specialiștilor în Cadastru Agricol "PIFCA" Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI