stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 69/18.02.2020
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 - 4015/18.02.2020, a primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr SC2020 - 4015/18.02.2020, al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4015/18.02.2020;
Avand in vedere Adresa nr. SC2020 - 4015/18.02.2020 a Directiei Economice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr. 05/18.02.2020 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico -Economica;
Avand in vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
Avand in vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit.b) din Legea 500/2002 privind finantele publice;
Avand in vedere prevederile art.129 alin.(2), pct b), alin 4, pct d), alin 7, pct f), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin.1, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii aferenta obiectivului de investitie "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timisoara", intocmit de SC RHEINBRUCKE SRL, conform contractului de servicii nr.118-2019.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici -faza D.A.L.I pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timisoara", prevazuti in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timisoara", prevazuta in Anexa 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din finantarea acestuia in cadrul Programului Operational POR 2014-2020, prin Axa prioritara 9 Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1-Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Art. 5 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala de Urbanism
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
-Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Comunicare Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI