stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 266/13.05.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto", str. Nouă, nr. 14, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-001825/09.04.2008 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit (c) și alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, repulicată și modificată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto", str. Noua, nr. 14, Timisoara, având ca beneficiar pe Radu Ioan și soția Radu Lucia, întocmit conform Proiectului nr. 8/2008, realizat de B.I.A. Doina Benea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2, spații verzi de 59,60% din suprafața totală a parcelei.

Art.3:Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto", str. Noua, nr. 14, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 539 mp, este înscris în C.F. nr. 2592, nr. cadastral 7951, în suprafață de 216 mp, casă și curte și nr. cadastral 7952, în suprafață de 323 mp, grădină, fiind proprietatea lui Radu Ioan și soția Radu Lucia.

Art. 4:Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto", str. Noua, nr. 14, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Beneficiarului Radu Ioan, Radu Lucia ;
- Proiectantului B.I.A. Doina Benea;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI