stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 360/27.09.2005
Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator la cea de-a XXXV-a ediție a competiției internaționale "Trofeul Carpați" la handbal masculin organizată de Federația Română de Handbal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005- 021183/ 12.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara -domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate , protecție socială, turism, ecologie , sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/ 2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere prevederile art. 38, lit (d) și (p) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, modificată;
În conformitate cu art.46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator, alături de Federația Română de Handbal la organizarea celei de-a XXXV-a ediție a competiției internaționale "Trofeul Carpați" la handbal masculin.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 30.000 RON (300.000.000 de lei) , din cap.59.02 Cultură, religie și acțiuni sportive" pentru susținerea manifestării prevăzute la art.1.
Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Biroul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Federației Române de Handbal;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI