stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 349/27.09.2005
privind încadrarea terenurilor intravilane din municipiul Timișoara pe zone în vederea stabilirii nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.14015/06.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii , prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
În conformitate cu prevederile art.247 litera "b" din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată;
În conformitate cu prevederile punctelor 4, 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, modificată;
Având in vedere prevederile art. 38 alin. 2 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată ;
In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încadrarea terenurilor intravilane din municipiul Timișoara pe zone, în conformitate cu Anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism, Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Banca de Date Urbane;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI