stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 5/30.01.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Juravle Michael și Juravle Cosmina-Valentina


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-140 din 04.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-140 din 04.01.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 -140/05.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-140/04.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. SC2017-30227 din 04.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Juravle Michael și Juravle Cosmina-Valentina, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr. 440488-Timișoara, nr. cad. 50542, nr. topo. 8625-8626/1/3, în suprafață de 118 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum;
Având în vedere, "Declarația de renunțare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr. 1177 din 14.11.2017, la Biroul Individual Notarial "Irina-Maria Lăpădat";
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locala, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în C.F. nr.440488-Timișoara, nr. cad.50542, nr. topo.8625-8626/1/3, în suprafață de 118 m.p., care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Juravle Michael și Juravle Cosmina-Valentina.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren, menționat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri și Direcția Ecomomică - Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- Juravle Michael și Juravle Cosmina-Valentina;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI