stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 411/25.10.2005
Privind redistribuirea fondurilor destinate Uniunii Artiștilor Plastici din Timisoara pentru proiectul "Atelier Deschis", către proiectul "Salonul Artelor Vizuale - Timișoara 2005"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 017463 /11.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/ 2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere art. 38, lit (d) și (p) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, modificată;
În conformitate cu art.46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă redistribuirea sumei de 5.000.000 de lei (500 RON) aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 29.03.2005 și destinată proiectului "Atelier Deschis", care nu a mai avut loc, către proiectul aceleiași instituții "Salonul Artelor Vizuale - Timișoara 2005" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 366/27.09. 2005.

Art.2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 159/ 29.03.2005 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator al manifestării "Atelier Deschis" , organizată de către Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara.

Art. 3: Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Biroul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Uniunii Artiștilor Plastici Timișoara;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI