stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 403/27.10.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,"Amenajare baza sportiva si anexe", str. Ion Slavici nr. 113/115, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-011462/ 05.10.2009 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,"Amenajare baza sportiva si anexe", str. Ion Slavici nr. 113/115, Timisoara, având ca beneficiar pe SC NEFERPROD IMPEX SRL, întocmit conform Proiectului nr. 265/2007, realizat de SC SANTECON PROMO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime maxim de P+2E, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2008 - 005599/31.07.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2, spații verzi de min 30% din suprafața totală a parcelei - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4667 din 31.08.2009.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,"Amenajare baza sportiva si anexe", str. Ion Slavici nr. 113/115, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat, în suprafață totală de 6808 mp, este inscris in C.F. nr. 404036, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 4176, Freidorf), nr. top 778/1/1, 728/1, 735/1, 721/1, 730/1, teren cu constructii, in suprafata de 5208 mp si in C.F. nr. 404278, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 200821), nr. cad. 50478, teren cu constructii, in suprafata de 1600 mp, proprietar fiind SC NEFERPROD IMPEX SRL Timișoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,"Amenajare baza sportiva si anexe", str. Ion Slavici nr. 113/115, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului SC NEFERPROD IMPEX SRL;
-Proiectantului SC SANTECON PROMO SISTEM SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI