stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 364/18.12.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Complex Comercial S.C. Vivefin S.R.L."


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17861/08.11.2001 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr.453/2001 - pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
În baza art.25 alin (1) și a Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) și (k) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Complex comercial S.C. Vivefin S.R.L.", străzile Brâncoveanu - Romulus ,Timișoara, conform Proiectului nr.75/2001 întocmit de S.C. Architecture Design S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu " Complex comercial S.C. Vivefin S.R.L." Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 2 (doi) ani.
Terenul studiat este înscis în C.F. nr. 5323 Timișoara , cu nr.top 12427, 12428/1, 12434-12435/1 având o suprafață de 3531 mp., proprietar fiind S.C. Cheikh S.R.L.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii județului Timiș;
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- S.C. Architecture Design S.R.L.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ȘTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI