stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 78/23.02.2018
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.4 din 08.01.2018 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC - 36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 2524/05.02.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2524/05.02.2018 a Biroului Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul din data de 05.02.2018 al Serviciului Juridic, Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 2524/05.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Agenției Naționale pentru Locuințe nr.18/02.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CT2018-000477/02.02.2018;
Având în vedere dispozițiile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.4/08.01.2018, care va avea următorul conținut: "Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe individuale pe credit ipotecar în regim de înălțime P+M".

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Managementul Calității;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Locuințe;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI