stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 286/21.05.2019
privind aprobarea modificării ART. 2 și eliminarea ART. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 privind Planul Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii" Calea Torontalului DN6, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.UR2019-004145/20.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-004145/20.05.2019 al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. nr. UR2019-004145/20.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amennajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 13/17.05.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Avizul Comisiei de Circulație nr. RE2019-000564/07.03.2019;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea ART. 2 și eliminarea ART. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 privind Planul Urbanistic Zonal "Zonă industrială, depozitare și servicii" Calea Torontalului DN6, Timișoara, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, întocmit conform Proiectului nr. 2213.04.1, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se stabilesc următoarele modificări:
- modificarea ART. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 - "acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-000176/18.01.2018" în " acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. RE2019-000564/07.03.2019";
- eliminarea ART. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 - care menționează "Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a tuturor operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism (Faza I + Faza II) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04.1 - "Proprietatea și circulația terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat";
- toți ceilalți indici urbanistici ( POT, CUT , regim înalțime etc.) ramân neschimbați.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL;
- Proiectantului SC SUBCONTROL SRL;
- Proiectantului SC PRO-ARH TCC SRL;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI