stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 337/28.09.2010
privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in imobile revendicate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010 - 5437/16.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere procesul - verbal al sedintei din data de 14.09.2010 al Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/29.07.2008;
Având în vedere prevederile cap. III, art. 21, alin (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman, in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
Având în vedere art. 11 pct. 4 din contractele de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, prevazute in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare, spatii situate in imobile revendicate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman, in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aflate in diverse stadii de solutionare, administrativa sau juridica, de la data expirarii pana la data de 31.12.2011 cu posibilitatea prelungirii anuale pâna la finalizarea definitivă a revendicarii.
Locatiunea inceteaza de drept, odata cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spatiului.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI