stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 441/27.11.2007
privind modificarea spectacolului "Joi mega joy" cu spectacolul "Tango Final" din cadrul proiectului "Joi mega joy" al Fundației Culturale Artmedia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/ 17.05.2007 precum si amânarea spectacolului "Tango Final" pentru data de 26.11.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-020111 /09.11.2007 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și al Comisiie pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 157/17.05.2007 - privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2007;
Luând în considerare Adresa nr. SC2007- 020111/10.09.2007al Fundatiei Culturale Artmedia;
Având în vedere Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b și d , alin.6 lit.a pct.4 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea spectacolului "Joi mega joy" din cadrul proiectul "Joi mega joy" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/ 17.05.2007 cu spectacolul "Tango Final" organizat de Fundația Culturală Artmedia.

Art. 2: Se aprobă amânarea desfășurării proiectului "Joi mega joy" cu spectacolul "Tango Final", organizat de Fundația Culturală Artmedia pentru data de 26.11.2007.

Art.3: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii..

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Fundației Culturale Artmedia
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI