stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 52/17.03.1998
privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Festivalul International Studentesc de Arta "STUDENTFEST" Timisoara 1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr.SCO983138/10.03.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privindadministratia publica locala republicata simodificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in
calitate de coorganizator la Festivalul International Studentesc de Arta
"STUDENTFEST" Timisoara 1998.

Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000,00 lei din bugetul Local,
Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de
tineret", pentru organizarea festivalului.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform
legii. Art.3:Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei RelatiiComunicare;
Organizatiei Studentilor din Universitatea Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza