stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 61/31.03.1998
privind inchiderea unor carti funciare si pentru intocmirea (deschiderea) unei carti funciare noi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0983039/09.03.1998 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.2 si art.15 din Decretul Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Organele autorizate ale Serviciului de Carte Funciara din cadrul
Judecatoriei Timisoara vor proceda la inchiderea cartilor funciare , continand
numerele top al parcelelor corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
C.F.nr.100161Timisoara,cu nr.top.1070/2/2/1/1/1/1/2,
teren cu cladire in strada 1 Mai nr.1, in suprafata de 328
mp.;
C.F.nr.13 Timisoara, cu nr.top.:
1070/2/1/1/3/1,tereninsuprafatade 178mp.
1070/2/2/1/3/1/1, teren in suprafata
de 1182 mp.
1070/2/2/1/2/1/2, teren sport in
suprafata de 52 mp.
1070/2/2/1/2/1/3, teren in
suprafata de 74 mp.
1070/2/2/1/1/1/1/1/1, teren in suprafata de
18480 mp.
224, cladire si curte in str. Gh.
Lazar nr.7, in suprafata de 3579 mp.


Art.2: Toate parcelele cu numar top inscrise in cartile funciare prevazute la
art.1, care se inchid , vor fi transcrise intro carte funciara noua cu
mentiunile corespunzatoare privind descrierea imobilului in Partea a I a C.F.,
iar in partea a IIa Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate se va
mentiona:
" Primaria Municipiului Timisoara, asupra terenului, cu titlu de posesor
la localizare, cumparare, schimb, unificare, donatiune.
De asemenea,in cartea funciara care va fi intocmita, vor fi transcrise
cu aceleasi mentiuni de mai sus si urmatoarele parcele din C.F. nr.2
Timisoara, astfel:
1069, strada Sf. Ioan, in suprafata de 1725 mp.
1070/2/1/1/1/1/2/1, teren in suprafata de 3219 mp.

Art.3: Tot in partea a IIa a Cartii Funciare noi, va fi trecuta mentiunea:
"S.C. AGROBUSI SRL Timisoara, asupra constructieiparcela cu
nr.top.1070/2/2/1/1/1/1/2 in strada 1 Mai nr.1, prin sentinta civila
nr.3210/1994 cu nr.20905/1994.

Art.4: In partea a IIIa a Cartii FunciareInscrieri privitoare la sarcini va fi
operata mentiunea: "Drept de superficie asupra terenului parcela top. nr.
1070/2/2/1/1/1/1/2 in favoarea S.C. "AGROBUSI" S.R.L. Timisoara cu
nr.20905/1994.

Art.5: Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei, va intocmi o
Adeverinta de inexistenta pentru cladirea demolata ce apare mentionata in
parcela cu nr.top.224 Strada Gh. Lazar nr.7 urmand sa fie radiata din Cartea
Funciara.

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia DreptOrdine, Directia Economica si Directia Urbanism din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara.

Art.7: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Serviciului de Carte Funciara de pe langa Judecatoria
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza