stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 11.09.2018
privind abrogarea Hotaririi de Consiliu Local nr.172/20.02.1996, prin care s-a facut transmiterea fară plată din administrarea Regiei Autonome Urbis , Timișoara in administrarea Regiei Autonome de Salubritate si Regiei Autonome de Termoficare Calor, Timișoara a imobilului din Timișoara, str. Oituz nr.3A, inscris in CF 430514(CF vechi 181) TOP 441 si predarea acestuia către Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-20760/11.09.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avînd în vedere adresa SC2018-20760 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
Avînd în vedere HCL 172/20,02,1996
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.867-869 Cod Civil
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aproba abrogarea Hotaririi de Consiliu Local nr.172/20.02.1996
Art:2: Predarea se va face prin proces verbal de predare-primire

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 1EST

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- SC Retim Ecologic Service SA
- Mass-media locale;